CFGM

Electromecànica de vehicles

Electromecànica de vehicles
Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Horaris

1r Curs

CURS MATÍ (2 grups)
de 8:00 a 14:00


759 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria
+
100 h a l’empresa

2n Curs

CURS TARDA
de 16:00 a 22:00


561 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria
+
900 h a l’empresa

NO DUAL

DUAL

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

MP1 Motors 132h
MP2
Sistemes auxiliars del motor 165h
MP3
Circuits de fluids. Suspensió i direcció 165h
MP5
Sistemes de càrrega i arrancada 165h
MP8 Mecanització bàsica 66h
MP9 FOL 66h

MP4 Sistemes de transmissió i frenada 132h
MP6
Circuits elèctrics auxiliars del vehicle 132h
MP7
Sistemes de seguretat i confortabilitat 132h
MP10
Empresa i iniciativa emprenedora 66h
MP11 Anglès tècnic 99h
MP12 Síntesi 264h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral.

Sortides professionals

Mecànic i electricista de l’automòbil: motors i sistemes auxiliars, transmissió i frens, direcció i suspensió


Mecànic i electricista de motocicletes


Mecànic i electricista de vehicles industrials i agrícoles


Operari en empreses de fabricació d’automòbils i/o components

Competències professionals i transversals

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

a) Seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs.


b) Localitzar avaries en els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics-electrònics, del vehicle, utilitzant els instruments i els equips de diagnòstic pertinents.


c) Reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars utilitzant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.


d) Reparar conjunts, subconjunts i elements dels sistemes elèctrics-electrònics del vehicle, utilitzant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.


e) Substituir i ajustar elements dels sistemes de suspensió i direcció.

f) Reparar els sistemes de transmissió de forces i frenada aplicant les tècniques de reparació prescrites pels fabricants.


g) Verificar els resultats de les seves intervencions comparant-los amb els estàndards de qualitat establerts.


h) Aplicar procediments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb el que estableix la normativa.


i) Complir amb els objectius de l’empresa, col·laborant amb l’equip de treball i actuant amb els principis de responsabilitat i de tolerància.

j) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins l’àmbit de la seva competència.


k) Adaptar-se a diferents llocs de treball i a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.


l) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.


m) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.


n) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.


o) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de responsabilitat.


p) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector del transport i manteniment de vehicles.

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?