CFGM

Emergències i protecció civil

Emergències i protecció civil
L’Escola de Bombers i proteció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya està autoritzada per llei a impartir mòduls d’aquest CFGM únicament a professionals que ja treballen al Cos de Bombers de la Generalitat o bé a Bombers de Barcelona.

Des del setembre de 2019 l’INS de Mollet del Vllès, centre públic del Departament d’Educció de la Generalitat, imparteix el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) d’emergències i Protecció Civil.

Amb aquests estudis es pot obtenir el títol de técnc/a en emergències i protecció civil, corresponent a un cicle formatiu de grau mitjà.

Horaris

1r Curs

INTENSIU TARDA
dilluns, dimarts i dijous
de 14:00 a 20:30 A l’ISPC

dimecres i divendres
de 15:00 a 21:00
a l’institut de mollet.


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

2n Curs

INTENSIU TARDA
dilluns, dimarts i dijous
de 14:00 a 20:30 A l’ISPC

dimecres i divendres
de 15:00 a 21:00
a l’institut de mollet.


858 hores anuals al centre
+
33 hores de tutoria

NO DUAL

DUAL

Play Video

Contingut

1r curs

2r curs

MP1 Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències 99h
MP2 Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals 132h
MP4 Intervenció operativa en esdeveniments d’origen natural, tecnològic i antròpic 132h
MP5 Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat 165h
MP7 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 132h
MP10 Formació i orientació laboral 66h

MP3 Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans 99h
MP6 Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències 66h
MP8 Suport psicològic en situacions d’emergència 66h
MP9 Coordinació d’equips i unitats d’emergències 132h
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora 66h
MP12 Anglès tècnic 99h
MP13 Síntesi 264h
MP14 Formació en centres de treball 416h

Serveis de l’Institut de Mollet del Vallès

Oferim suport i facilitats per vincular el món acadèmic amb el professional. L’INS Mollet és un espai preparat per les exigències del món laboral.

El departament de FOL (Formació i orientació laboral), forma els alumnes en la prevenció de riscos laborals, per a què puguin accedir a les pràctiques a l’empresa (FCT). També fan formació de RCP a tots els alumnes del centre, tant de FP com de ESO i Batxillerat, al professorat i PAS. A més de tenir el servei del SOL (Servei d’Orientació Laboral) on s’adrecen alumnes i exalumnes amb dubtes respecte contractes, acomiadaments, etc.
Veure més

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral.

Sortides professionals

encarregat o encarregada d’extinció d’incendis forestals


bomber o bombera forestal


vigilant d’incendis forestals


bomber o bombera de serveis municipals


bomber o bombera de serveis provincials


tècnic o tècnica en emergències de les Forces Armades (FFAA)

bomber o bombera d’altres serveis entre entitats públiques


bomber o bombera d’aeroports


bomber o bombera d’empresa privada


bomber o bombera de serveis de comunitat autònoma


bomber o bombera de serveis mancomunats


bomber o bombera de serveis consorciats

Competències professionals i transversals

encarregat o encarregada d’extinció d’incendis forestals


Mantenir i comprovar el funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció i intervenció davant riscos d’incendis i emergències.


Realitzar les actuacions de vigilància i extinció d’incendis forestals, utilitzant els mitjans i les tècniques adequats en condicions de seguretat


Realitzar l’extinció d’incendis urbans, utilitzant els mitjans i les tècniques adequats en condicions de seguretat.


Realitzar la intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic, utilitzant els mitjans i les tècniques adequats en condicions de seguretat.


Realitzar la inspecció d’establiments, d’esdeveniments i d’instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències, complint la normativa vigent.


Realitzar les activitats de salvament i rescat de víctimes, utilitzant els mitjans i les tècniques adequats en condicions de seguretat


Realitzar l’atenció sanitària inicial en situacions d’emergència, seguint protocols establerts.


Realitzar el suport psicològic en situacions d’emergència, seguint protocols establerts


Coordinar els equips i les unitats per a la intervenció en emergències i protecció civil.


Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn de treball.


Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l’àmbit de la seva competència i autonomia.


Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l’àmbit del seu treball


Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l’entorn laboral i ambiental


Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis


Realitzar la gestió bàsica per a la creació i per al funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.


Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.


Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de les emergències i la protecció civil.

Empreses col·laboradores

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?