Departament de F.O.L.

El Departament de F.O.L. es un Departament molt actiu, creatiu i esta en contacte amb la realitat laboral i econòmica del nostre entorn, per això el nostre Departament de F.O.L. fa les següents tasques dins de les matèries que imparteix.: Al primer curs de tots els cicles formatius es dona el Mòdul de F.O.L. amb dues U.F. (unitats formatives, U.F.1 i U.F.2).

1r Curs

U.F.2

Prevenció de Riscos Laborals:

La matèria que s’imparteix es la Riscos a les empreses, i els Primers auxilis. El Tema dels Primers Auxilis es fa totalment pràctic, amb ninots i simuladors de desfibril·ladors per poder posar en practica la Resa citació Cardiopulmonar . Aquesta matèria de la U.F.2 es molt important per a l’alumne perquè sense aprovar aquesta U.F.2 no pot començar les practiques

U.F.1

Es fa introducció al Dret Laboral:

S’explica els models de contractes i les retribucions que pot cobrar un treballador en la seva vida laboral, tant a nivell teòric com pràctic. En aquesta U.F.1 també expliquem com actuar davant un acomiadament, com podem fer una recerca de feina i com s’han de fer el currículum, el vídeo currículum i com podem actuar davant un conflicte o negociació, les institucions i organismes de la Seguretat Social i quins son els òrgans de representació dels treballadors a les empreses.

2n Curs

U.F.1

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENEDORA

Es un projecte a llarg de tot el curs on l’alumne fa totes les tasques necessàries per dur a terme un projecte de negoci o empresa relacionada amb la especialitat que esta estudiant.

A partir del curs vinent a segon curs el Departament de F.O.L. disposarà d’una hora a la setmana per el mòdul de projecte, aquesta hora es vincularà a un projecte integrat global del cicle o s’incorporarà al mòdul Empresa e iniciativa Emprenedora. Aquest mòdul es fonamentalment pràctic i es troba en una evolució total amb la realitat i les noves tecnologies.

Equip humà del departament

Raquel Martinez

Directora
raquelm@insmollet.cat

Dolors Bonache

Coordinadora F.C.T./ Dual
raquelm@insmollet.cat

Rufino Cruz

rufinoc@insmollet.cat

Marti Almor

Cap del Cicle SM-20
martia@insmollet.cat

Enric Muñiz

Professor
enricm@insmollet.cat

Jose Sig

Cap de Departament de F.O.L.
josesig@insmollet.cat

La borsa de treball més completa

Ens encarreguem d’establir vincles amb empreses per oferir tot el talent i professionalitat del nostre alumnat. Si ets estudiant d’INS Mollet, atent a les ofertes constants que tenim a la nostra Borsa de Treball.

Per a l'alumne

És l’oportunitat de trobar feina i treballar en el sector que l’alumne ha estudiat al cicle. Molts alumnes han trobat aquí l’oferta que els ha fet impulsar la seva carrera professional.

Per a l'empresa

Trobaran estudiants qualificats i preparats per endinsar-se al món laboral. Tot amb la garantia i supervisió del professorat de les FP Duals d’INS Mollet.

Vine a l’Institut
per formar-te i començar
la teva vida laboral

Ets empresa i vols
formar part
de la nostra FP Dual?